OGÓLNE WARUNKI WYNAJMU
&1.
"Użyczający" użycza i opisany wyżej samochód na okres od dnia wydania do dnia umownego zwrotu pojazdu.
&2.
Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, "Biorący do używania" zobowiązuje się zwrócić pojazd "Użyczającemu" w miejscu jego wydania bez wezwań i w stanie nie pogorszonym. Koszt użyczenia auta to (w/g cennika) zł netto/doba przy limicie 200 km/doba. Po przekroczeniu ustalonego limitu kilometrów dodatkowa opłata 0,60 zł netto za każdy przekroczony kilometr. W razie zwłoki lub opóźnienia w zwrocie pojazdu, "Biorący do używania" obowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 1 000 PLN za każdy dzień zwłoki lub opóźnienia. Po upływie 24 godzin od upłynięcia terminu zwrotu samochodu firma MOTORPOL Sp. z o. o. zawiadamia organ ścigania – Policję.
&3.
Koszt usługi „door to door” wynosi: do 10 km 90 zł netto, powyżej 10 km 90 zł netto plus 3 zł za każdy dodatkowy kilometr.
&4.
1. W przypadku stwierdzenia kradzieży lub uszkodzenia samochodu z winy „Biorącego do używania”, w wyniku czego firma MOTORPOL Sp. z o. o. zostanie pozbawiona odszkodowania – „Biorący do używania” zobowiązuje się do pokrycia strat finansowych do wysokości poniesionych szkód tj:
- w przypadku kradzieży do wysokości ceny rynkowej samochodu
- w przypadku uszkodzenia do wysokości kosztów naprawy
&5
1. Drobne nakłady połączone z eksploatacją samochodu (tankowanie paliwa, uzupełnienia płynów) od momentu wydania samochodu obciążają pożyczającego.
2. „Biorący do używania” otrzymuje pojazd w stanie nie uszkodzonym, z (1/4) zbiornikiem paliwa i jest zobowiązany zwrócić w takim samym stanie.
3. „Biorący do używania” zobowiązany jest do użytkowania samochodu na własny koszt oraz zgodnie z zasadami prawidłowej eksploatacji.
4. „Biorący do używania” nie jest uprawniony do udostępniania samochodu do użytkowania osobom trzecim.
5. „Biorący do używania” nie ma prawa do wywozu użyczonego samochodu poza granicę naszego kraju.
KONTAKT:
tel: 71 788 57 77 (79)
© Volkswagen 2018  |  Polityka Prywatności  |  Polityka Plików CookiesVolkswagen w Polsce