REGULAMIN PROMOCJI „WZNOWIENIE POLISY”
§ 1
ORGANIZATOR PROMOCJI
Organizatorem promocji „WZNOWIENIE POLISY” zwanej dalej Promocją, jest „Motorpol” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Pięknej 21, będąca autoryzowanym dealerem samochodów marki VW a nadto pośrednikiem ubezpieczeniowym.
§ 2
OKRES OBOWIĄZYWANIA PROMOCJI
1. Promocja będzie trwać w okresie od dnia 01.02.2012r. do dnia 31.01.2013r.
2. Kupon promocyjny ważny jest 365 dni od dnia wystawienia polisy.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zawieszenia Promocji przed upływem w/w terminu, w każdym czasie, bez podania przyczyny, po uprzednim zamieszczeniu informacji
o dokładnej dacie odwołania lub zawieszenia Promocji w siedzibie Organizatora.
§ 3
UCZESTNICTWO W PROMOCJI
1. W Promocji może wziąć udział każda osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, osoba Prawna jak i przedsiębiorca bez względu na formę prowadzenia działalności spełniająca warunki określone w niniejszym Regulaminie, zwana dalej Uczestnikiem.
2. Warunkami uczestnictwa w Promocji, które muszą być spełnione łącznie, są :
- posiadanie przez Uczestnika ważnej polisy ubezpieczeniowej na samochód osobowy lub ciężarowy, której okres ważności upływa w czasie obowiązywania promocji ;
- wznowienie polisy lub wykupienie nowej polisy u Organizatora w okresie obowiązywania promocji;
- wypełniony przez organizatora kupon promocyjny – „INFORMACJA O WZNOWIENIU POLISY”
§ 4
ZASADY I PRZEDMIOT PROMOCJI
Uczestnikom Promocji, którzy spełnią wszystkie warunki zawarte w niniejszym Regulaminie, przysługiwać będzie uprawnienie do wykonania na terenie stacji obsługi pojazdów należącej do Organizatora ( Wrocław, ul. Piękna 21) przeglądu eksploatacyjnego lub naprawy samochodu objętego nową lub wznowioną polisą z rabatem w wysokości 10 % od ceny netto/brutto tegoż przeglądu eksploatacyjnego lub naprawy liczonej od sumy wartości kosztów robocizny i części skalkulowanej przez Organizatora a będącej podstawą do wystawienia faktury za usługę.
§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnikom Promocji nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu (pieniężnego lub rzeczowego) przedmiotu Promocji.
2. Zagubiony lub zniszczony kupon można zduplikować w Dziale Finasowania i Ubezpieczeń w siedzibie Organizatora.
3. Regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora tj. we Wrocławiu, przy ul. Pięknej 21 (Dział Ubezpieczeń)
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
KONTAKT:
KREDYTY, UBEZPIECZENIA, LEASING
tel: (71) 788 57 50 (51)
Pn-Pt: 8.00 - 18.00
Sob: 8.00 - 14.00
mail: vwbank@motorpol.pl
© Volkswagen 2018  |  Polityka Prywatności  |  Polityka Plików CookiesVolkswagen w Polsce